బిన్ కనస్ట్రక్షన్

ఒక బిల్డింగ్ బిన్ గురించి కల మీ జీవితంలో నిస్స౦దేహ౦గా ఉన్న అన్ని నమ్మకాలను, కోరికలను లేదా ఆసక్తులను పూర్తిగా తొలగి౦చడానికి స౦బ౦దిస్తు౦ది. క్లీనింగ్ ప్రక్రియ లేదా చాలా పెద్ద మార్పు చోటు చేసుకోవడం జరుగుతుంది. ప్రస్తుత జీవనశైలి, పని ప్రణాళిక, భవిష్యత్తు గురించి మీకు తెలిసిన ప్రతిదానిని మీరు తిరస్కరించవచ్చు. ఉదాహరణ: ఒక యువకుడు ఒక భవన పెట్టె లోపల ఉండడాన్ని కలగన్నారు. నిజ జీవితంలో తనను తాను చంపుకోవాలని ప్లాన్ చేస్తున్నాడు. నిర్మాణ బిన్ మీ జీవితం గురించి ప్రతిదీ తిరస్కరించడానికి మీ ఆసక్తిని ప్రతిబింబిస్తుంది.