గుడార౦

ఒక కార్పిడ్ గురించి కల తనకు తానుగా ఒక భావనకు ప్రతీక. ఒక కార్ప్ అనేది ఒక సమస్య గురించి అంతర్దృష్టియొక్క ప్రాతినిధ్యం కూడా కావచ్చు, ఎందుకంటే మీరు దానిని పరిష్కరించడానికి ఏదైనా శ్రద్ధ లేదా అసాధారణతను మీరు పరికిస్తారు. మీరు ఇప్పటికే ఏదో కనుగొన్ననిరాశ, మీరు కోరుకున్నంత అద్భుతంగా లేదు.