కరోనా

మీ జీవితంలో గందరగోళం లేదా అనూహ్యత్వానికి చిహ్నంగా అమ్యూజ్ మెంట్ పార్క్ రైడ్ గురించి కల. కారులో రైడ్ కు వెళ్లడం అనేది మీరు నిర్ణయాలు తీసుకోవడం లేదా పవర్ ట్రిప్ కు వెళ్లడం ఎంత మంచిగా భావిస్తారనే దానిని తెలియజేస్తుంది. ఎవరైనా రైడ్ సమయంలో డ్రైవింగ్ చేస్తున్నట్లుగా కలగంటే, పవర్ ట్రిప్ లో ఎవరైనా వెళుతున్నప్పుడు మీరు ఎలా అనుభూతి చెందుతారనే దానిని ప్రతిబింబిస్తుంది. ఒక జంతువును స్వారీ చేసే కల మీ నిర్ణయాలను నడిపించే కొన్ని ప్రవర్తనలేదా భావనలకు ప్రతీక. అత్యంత అర్థవంతమైన జంతువును పరిగణనలోకి తీసుకోండి.