షూలేస్

షూలేస్ గురించి కల, వారి ప్రవర్తన, సిద్ధాంతాలపట్ల అంకితభావం, లేదా వారి విశ్వాసాలపై ఎంత కఠినంగా లేదా ఆత్మవిశ్వాసంగా ఉంటుంది అనే దానిపై ఆధారపడి ఉంటుంది. అందువల్ల షూలేస్ లు తమ కొరకు తాము నిర్దేశించుకున్న లక్ష్యాల నుంచి బలహీనం కావడం, సంసిద్ధత లేకపోవడం లేదా ఆశించిన విధంగా ఒక పనిని పూర్తి చేయలేకపోవడం అనే సూత్రాలను సూచిస్తుంది. మీ షూలేసీలు ఇప్పటికే కట్టబడి ఉన్నాయని కలలు కనే ౦దుకు, చేతిలో ఉన్న పని కి సిద్ధపడడ౦ లోప౦ గా ఉ౦టు౦ది. బహుశా మీరు ఒక సంబంధం లేదా సంస్థలో ముందుకు వెళ్లడానికి సిద్ధంగా లేకపోవచ్చు. మీ షూలేస్ ను టై చేయడం గురించి కల ఒక సవాలుకు సిద్ధం కావడానికి సంకేతం. మీరు లక్ష్యాలతో ముందుకు సాగడానికి లేదా ఒక నిర్ణయం తీసుకోవడం కొరకు సిద్ధంగా ఉండవచ్చు. షూలేస్ తో ఎవరైనా దాడి చేయడం అనేది, ఏదైనా ప్రాంతంలో నిబద్ధత లోపించిందని భావించే వ్యక్తి లేదా మరో వ్యక్తి పై దాడి చేయడం. మిమ్మల్ని మీరు ని౦ది౦చుకోవచ్చు లేదా ఎవరైనా మిమ్మల్ని ని౦ది౦చడానికి ప్రయత్ని౦చకు౦డ, మిమ్మల్ని ని౦ది౦చడ౦ చేయవచ్చు.