బూస్టర్ కేబుల్స్

బూస్టర్ కేబుల్స్ గురించి కల మీ లక్ష్యాలను పెంపొందించడానికి శక్తి లేదా వనరుల యొక్క అవసరాన్ని సూచిస్తుంది. ఏదో ఒకటి తీయడం లేదా తిరిగి ప్రారంభించడం. మీకు లేదా మీ ఆలోచనలు అవసరమైన వారికి, శక్తి, వాటిని ఊదండి. బూస్టర్ కేబుల్స్ అనేది నిర్ణయం తీసుకోవడం లేదా జీవితంలో నిర్దారిత ాన్ని స్వయంసాధికారత ను కలిగి ఉంటుంది.