కబానా

గుడిసెల గురించి కల మీ స్వంత అవసరాలు లేదా ప్రాథమికాంశాలు ఉన్న పరిస్థితికి ఒక దృక్కోణాన్ని సూచిస్తుంది. ఎక్కడో ఒక చోట చేరటానికి తగినంత కలిగి.