పొద

పొదగురించికల మీ జీవితంలో నిస్స౦కోచ౦గా ఉ౦డడ౦ వల్ల అది ఏమి చేయడ౦ లేదని సూచి౦చవచ్చు.