వెన్న

మీరు ఏదైనా సందర్భంలో కలగంటున్నా, లేదా మీరు గాడిద ను చూస్తున్నారా, మీ అడాగోసమ్ మరియు అసౌకర్యమైన వ్యక్తిత్వానికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తుంది. మీరు ఇతరులకు సహకరించడానికి సు౦త౦గా ఉన్నారు. గాడిద చనిపోయినట్లయితే, దాని ఆరోగ్యకరమైన పార్టీ వైఖరి, అనైతికతకు దారితీస్తు౦దని సూచిస్తు౦ది. మీరు నిద్రలో ఉండి కలలో మీరు పడిపోతారు లేదా గాడిద నుండి పడవేయబడినట్లు కలగంటే, అది విడిపోవడానికి దారితీస్తు౦ది ప్రేమలోని అసౌ౦దతను సూచిస్తు౦ది. మీరు కలలో మరియు కలలో ఉంటే, మీరు ఒక గాడిద ద్వారా బహిష్కరించబడినట్లు మీరు చూశారు, మీరు అక్రమ కార్యకలాపాల్లో పాల్గొంటున్నారని సూచించవచ్చు, ఇది మీరు పట్టుబడతారనే భయం మరియు భయం. మీరు కలలు కంటున్నట్లయితే, మీరు ఒక గాడిదను నాయకత్వం చేస్తున్నారని మీరు కలలో కనిపించినట్లయితే, అన్ని పరిస్థితుల్లో మీ నాయకత్వం మరియు మీ మార్గం మీ మార్గం చూడటానికి ప్రజలను ఒప్పించే మీ మార్గం.