వెన్న

గాడిద ల కల, అతని వ్యక్తిత్వంలో ఒక పార్శ్వాన్ని సూచిస్తుంది, అది లోభలేదా వినయస్థితిలో ఉంటుంది. మీరు చెప్పినదే దైనా, మీ స్వంత అవకాశాలు కలిగి ఉండక, లేదా తక్కువ అంచనా వేయబడడం గురించి మీ భావాలను ఇది ప్రతిబింబిస్తుంది. మీరు ఏదో ఒక విధంగా నిర్లక్ష్యం చేసినట్లు మీరు భావించవచ్చు. మీరు ఓడిపోయినఅనుభూతి పొందవచ్చు.