గోధుమ

* దయచేసి బ్రౌన్ (లైట్), గోధుమ (ముదురు), కాపర్ ని చూడండి.