మేల్కొన్నాను

ఈ కలను మరింత మెరుగ్గా అర్థం చేసుకోవడం కొరకు, జాగృతి యొక్క భాష్యాలను కూడా చదవండి.