గ౦ట

ఒక వేశ్యాగృహం గురించి కల, మీరు అనుభూతి చెందే ఒక పరిస్థితికి ఒక దృక్కోణాన్ని సూచిస్తుంది, మీరు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు ఉపయోగించవచ్చు లేదా అన్వేషించవచ్చు. ఇది ఏ సమయంలోనైనా ఇతరుల్లో మీ కొరకు నైపుణ్యాలు లేదా బహుమతులను ఉపయోగించగలభావనలకు ప్రాతినిధ్యం వహించడం కూడా కావొచ్చు. మీరు అమ్ముడుపోయిన లేదా నైతిక విలువలు లేని వ్యక్తుల చుట్టూ ఉన్నట్లుగా మీరు భావించడానికి ఇది ఒక సంకేతం. నిబంధనలతో సంబంధం లేకుండా, ఎలాంటి పరిత లేకుండా మీరు ఏది కోరుకుంటే అది చేయవచ్చు. ప్రత్యామ్నాయంగా, ఒక వ్యభిచార గృహం ఇతరులు తమకు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు ప్రయోజనం పొందుతున్నభావనలను ప్రతిబింబిస్తుంది. వ్యతిరేక౦గా, వ్యక్తిగత ప్రయోజన౦ కోస౦ మీరు సూత్రాలను లేదా ఉన్నత ప్రమాణాలను నిర్లక్ష్య౦ చేస్తూ మీ గురి౦చి మీ అవగాహనను అది ప్రతిబి౦బిస్తు౦ది. తక్కువ ఆత్మస్థైర్యం కలిగిన ఇతర యూజర్ లు కోరుకున్నప్పుడల్లా వారి నైపుణ్యాల ను ండి ప్రయోజనం పొందడానికి అనుమతించండి.