బోన్సాయి చెట్టు

బోన్సాయి చెట్టు కలలో మీరు చేసిన దానిని కలిగి ఉన్న దానికి ప్రతీక. మీరు కొన్ని అడ్డంకులు చేశారు, మరియు ఇప్పుడు మీరు ముందుకు సాగలేకపోతున్నారు. మీ పట్ల మరింత సహనంగా ఉండటం మరియు మీ కొరకు మీరు చేసిన ఏవైనా పరిమితులను తొలగించడం కొరకు ఈ కల సూచిస్తుంది.