రోడ్డు మీద విభజన

రోడ్డు మీద ఫోర్క్ యొక్క కల మీ జీవితంలో ఒక కూడలిని సూచిస్తుంది, లేదా మీరు తీసుకోవాల్సిన ముఖ్యమైన నిర్ణయం. ఇది మీ ఎంపికలు లేదా కొన్ని పరిస్థితుల గురించి సందిగ్ధతను ప్రతిబింబించవచ్చు. రోడ్డు మధ్యలో ఒక చెట్టు గురించి కల ఒక సమస్య లేదా సంఘటనను సూచిస్తుంది, ఇది మీరు ఒక నిర్ణయం తీసుకోమని మిమ్మల్ని బలవంతపెట్టవచ్చు.