పానీయం

త్రాగునీటి గురించిన కల ఒక అనుభవం యొక్క మొత్తం వినియోగానికి చిహ్నంగా ఉంటుంది. మీరు ~అసలు తీసుకో~ పరిస్థితి. ఒకేసారి చాలా జరుగుతోంది. వ్యతిరేక౦గా, ద్రవాలు త్రాగడ౦ వల్ల, అది ఎ౦తో ప్రతిఫలి౦చవచ్చు లేదా త్వరగా చేయడానికి ఏదైనా ఎ౦పిక చేసుకోవచ్చు. మీ హాని కి హటాత్తుగా ఏదైనా చేయండి. అదనపు ద్రవ ప్రాముఖ్యత కొరకు మీరు తాగుతున్నారని భావించండి. తాగునీటి కల పునరుద్ధరణ, పునరుత్పాదక లేదా పునరుద్ధరణకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తుంది. మీ స్వంత ప్రయోజనం కొరకు ఏదైనా రికవరీ లేదా ఏదైనా చేయాలని ఎంచుకోవడం ఇది హీల్ చేస్తుంది.