త్రాగునీటి ఊట

రీఫ్యూయలింగ్ కు ప్రతీకఅయిన వాటర్ ఫౌంటెన్ గురించి కల తాత్కాలికమైనది లేదా మీరు ప్రస్తుతం చేయగలిగినఅత్యుత్తమమైనది. మీరు తరువాత ఏదైనా చేయడానికి అవకాశం వచ్చేంత వరకు సాధ్యమైనంత వరకు సమస్యను పరిష్కరించడం. తిరిగి లేదా తిరిగి పునరుద్ధరించడం.